Sputnik Hotel


145 Moscovsky Prospect
Voronezh, Russia 394005
Phone: +7 4732-661494

 

Sputnik Hotel Overview

Sputnik Hotel GDS Hotel Codes
  • Amadeus GDS: YX VOZSHO
  • Galileo/Apollo GDS: YX 20078
  • Sabre GDS: YX 088313
  • WorldSpan GDS: YX VOZSH